» Kirjaudu   
   
| | | | |
 
» ESITTELY » Säännöt[TULOSTA]
 
TUL:n Savon piiri ry:n säännöt1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan piirijärjestöksi, nimi on
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Savon piiri ry.
Piirijärjestön kotipaikka on Varkaus


2 § Piirijärjestön tarkoitus ja toiminnan laatu

Piirijärjestö toimii toiminta-alueellaan Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n ja jäsenseurojensa välisenä yhdyssiteenä. Piirijärjestö perustaa toimintansa työväenliikkeen aatemaailmaan ja rakentavaan yhteistyöhön.

Piirijärjestön tarkoituksena on:


1) edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta toiminta-alueellaan;
2) kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä;
3) edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa; sekä
4) toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piirijärjestö:

1) järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä -kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia;
2) harjoittaa kasvatus-, koulutus- ja neuvontatyötä;
3) avustaa ja ohjaa jäsenseurojensa toimintaa antamalla asiantuntija-apua ja välittämällä niille urheilu-, opetus- ja muita vastaavia toimintavälineitä; sekä
4) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi piirijärjestö:

1) järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;
2) harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa;
3) ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski- ja bingotoimintaa; sekä
4) järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä.

Piirijärjestö voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Piirijärjestön tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä piirijärjestön toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Tarvittaessa piirijärjestö hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.


3 § Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut


Piirijärjestön jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseuraksi hyväksytty rekisteröity yhdistys, joka toimii piirijärjestön toiminta-alueella. Yhdistyksen hyväksymisestä piirijärjestön jäseneksi päättää hallitus.

Jäsenseuraksi haluavan yhdistyksen on jätettävä hallitukselle kirjallinen jäsenhakemus. Hallituksen on käsiteltävä hakemus kahdeksan (8) viikon kuluessa sen saapumisesta tai siitä, kun yhdistys on hyväksytty liiton jäsenseuraksi.

Jäsenseuralta perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta ja maksuajankohdasta päättää piirin kokous. Jäsenmaksu voi olla porrastettu jäsenseurojen jäsenmäärien mukaan.

Sääntömääräinen piirikokous voi piirin hallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä kunniapuheenjohtajiksi. 

Sääntömääräinen piirikokous voi piirin hallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi. 

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua, eikä heillä ole äänioikeutta piirijärjestön kokouksissa. 


4 § Piirijärjestöstä eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen


Jäsenseura voi erota piirijärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä piirin kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsensuhde lakkaa kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä.

Jäsenseura voidaan erottaa piirijärjestöstä:

1) jos se on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se piirijärjestöön liittymällä sitoutui tai
2) jos se on menettelyllään piirijärjestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut piirijärjestöä taikka
3) jos se ei enää täytä laissa tai piirijärjestön säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenseura voidaan katsoa eronneeksi piirijärjestöstä, jos se ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Jäsenseuran erottamisesta päättää piirin kokous. Jäsenseuralle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.


5 § Toimielimet 

Piirijärjestön päätösvaltaa käyttävät sen kokoukset, joista varsinainen eli piirikokous on pidettävä maalis - huhtikuussa hallituksen tarkemmin määräämänä aikana. Toimeenpanevana elimenä on hallitus.


6 § Sääntömääräinen piirikokous

Sääntömääräinen piirikokous pidetään joka vuosi maalis- tai huhtikuussa. Sääntömääräisen piirikokouksen tarkemman pitoajankohdan ja -paikan määrää hallitus.

Sääntömääräisessä piirikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt ja valiokunnat;
2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
3) esitetään hallituksen kertomus piirijärjestön toiminnasta kuluneelta kaudelta;
4) esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;
5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
6) päätetään jäsenmaksun suuruudesta
7) päätetään hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
8) valitaan joka toinen vuosi ja kaikki kerrallaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 - 9 hallituksen muuta jäsentä sekä kaksi (2) yleisvarajäsentä.
9) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
10) valitaan piirijärjestön edustajat TUL:n liittokokouksiin sekä
11) käsitellään piirikokoukselle esitetyt asiat, sekä Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n liittokokoukselle esitettävät asiat

Sääntömääräiselle piirikokoukselle voivat tehdä esityksiä piirijärjestön jäsenseurat, hallitus sekä Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus ja liiton muut piirijärjestöt.

Sääntömääräisen piirikokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen piirikokousta.


7 § Ylimääräinen piirikokous


Ylimääräinen piirikokous pidetään, kun piirikokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Ylimääräinen piirikokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) piirijärjestön jäsenseuroista tai Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava ylimääräinen piirikokous koolle pidettäväksi viimeistään kahdeksan (8) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.


8 § Piirikokousedustajat


Jokainen edellisen piirikokouksen päätöksen mukaisen jäsenmaksunsa maksanut jäsenseura voi lähettää kokoukseen yhden (1) edustajan kutakin jäsenmääränsä alkavaa kahtasataa (200) varsinaisat jäsentä kohti, kuitenkin enintään kuusi (6) edustajaa. Jäsenseuran jäsenmäärä lasketaan edellisen kalenterivuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan siten, että huomioon otetaan vain jäsenseuran varsinaiset jäsenet.

Piirikokousedustajana ei voi olla hallituksen jäsen tai piirijärjestön taikka Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n päätoiminen työntekijä. 

Jokaisella piirikokousedustajalla on yksi (1) ääni


9 § Kutsu piirikokoukseen


Hallituksen on lähetettävä kirjallinen ennakkoilmoitus piirikokouksen pitoajankohdasta ja -paikasta jäsenseuroille viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta. 

Hallituksen on lähetettävä jäsenpiireille varsinainen kokouskutsu kirjallisena sääntömääräisen piirikokouksen osalta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen ja ylimääräisen piirikokouksen osalta viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä ehdotus piirikokouksen esityslistaksi ja piirikokoukselle tehdyt esitykset sekä niistä annetut lausunnot.


10 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-9 muuta jäsentä sekä kaksi (2) yleisvarajäsentä, jotka kaikki valitaan sääntömääräisessä piirikokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenenä ei voi olla piirijärjestön tai Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n päätoiminen työntekijä. 

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä tai yleisvarajäsenistä on saapuvilla. 

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1 / 2) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla. 


11 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa piirijärjestön asioita lain ja näiden sääntöjen sekä piirikokouksen päätösten mukaan. 

Erityisesti hallituksen tehtävänä on: 

1) edustaa piirijärjestöä;
2) johtaa piirijärjestön toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa piirijärjestön sääntöjen noudattamista;
3) kutsua koolle piirikokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat;
4) panna toimeen piirikokouksen päätökset;
5) asettaa avukseen työvaliokunta ja muut tarpeelliset valiokunnat, toimikunnat sekä jaostot; ja
6) ottaa sekä vapauttaa piirijärjestön toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.


12 § Piirijärjestön nimen kirjoittaminen


Piirijärjestön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja piirijärjestön toiminnanjohtaja, kaksi (2) aina yhdessä. 

Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai piirijärjestön toimihenkilön kirjoittamaan piirijärjestön nimen joko yksin tai yhdessä muun nimenkirjoittamiseen oikeutetun kanssa.


13 § Tilintarkastajat

Piirijärjestöllä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, jotka kaikki valitaan sääntömääräisessä piirikokouksessa vuodeksi kerrallaan. 


14 § Tilikausi ja tilintarkastus

Piirijärjestön tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen sääntömääräistä piirikokousta. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen sääntömääräistä piirikokousta. 


15 § Sääntöjen muuttaminen

Piirijärjestön sääntöjen muuttamisesta päättää piirikokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 

Sääntöjen muuttamiselle on saatava Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallituksen hyväksyminen. 


16 § Piirijärjestön purkaminen

Piirijärjestön purkamisesta päättää piirikokous. 

Ehdotus piirijärjestön purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa piirikokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kaksi (2) kuukautta, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 

Jos piirijärjestö purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:lle. 


17 § Muut määräykset

Siltä osin, kun näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä. 

 
[TULOSTA]
 

LIITTOLINKIT: YHTEISTYÖSSÄ
          

  Norton 360

Copyright © 2007-2022 TUL:n Savon piiri ry. Kaikki oikeudet pidätetään.